مدیریت دولتی نی نی سایت


مدیریت دولتی نی نی سایت

هدفم کارمندی بانکهریاضیم زیاد قوی نیست[خیلی هم گیج نیستما ]مدیریت مالی خیلی سخته ؟ اگه خیلی سخته مدیریت دولتی بخونم


مدیریت دولتی بخونم یا مالی؟

هدفم کارمندی بانکه

ریاضیم زیاد قوی نیست

خیلی هم گیج نیستما

مدیریت مالی خیلی سخته ؟ اگه خیلی سخته مدیریت دولتی بخونم

مدیریت دولتی نی نی سایت

    نظرات بسته شده اند